top of page

WINKELBELEID:

Artikel 1. Definitief
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden"): de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via www.naturezabrasileirabyjosh.com. U gaat hiermee akkoord als u een bestelling plaatst;

1.2 Bedrijf: www.naturezabrasileirabyjosh.com (hierna te noemen "Natureza Brasileira") is de handelsnaam van Natureza Brasileira en is een winkel die online kleding en aanverwante artikelen aanbiedt aan consumenten via "verkoop op afstand";

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Natureza Brasileira en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Natureza Brasileira en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen het bedrijf en de consument;

2.2 Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website www.naturezabrasileirabyjosh.com tot stand komen;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website beschikbaar gesteld. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het bepaalde in deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien op een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De consument kan aan eventueel overeengekomen afwijkingen geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties;

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Natureza Brasileira erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door Natureza Brasileira. Natureza Brasileira is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, meldt u dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling onder opgave van de reden.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van Natureza Brasileira zijn vrijblijvend. Natureza Brasileira behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt via de website de totaalprijs gecommuniceerd;

4.3 Natureza Brasileira kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, schrijf- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
Betaling geschiedt altijd geheel vooruit.

5.1 Betalen kan op verschillende manieren zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten;

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet van oa Fortis, Rabobank, ABN-AMRO, ING en SNS Bank, kunt u uw bestelling veilig elektronisch betalen via onze site. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een pinbetaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent een scherm waarin u de bank kunt kiezen waar u online bankiert. Je volgt dan de procedure die je gewend bent te betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde dag nog verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;

5.1.2 Direct en online via creditcardbetaling (VISA, Maestro en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor creditcardbetalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht;

5.1.3 In geval van faillissement of curatele van de consument (of een verzoek daartoe) zijn de vorderingen van Natureza Brasileira onmiddellijk opeisbaar;

5.1.4 Indien Natureza Brasileira haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Natureza Brasileira kan aantonen dat zij noodzakelijkerwijs hogere kosten heeft gemaakt, komen ook deze kosten voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Het kan helaas voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is, in dat geval zullen wij de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.2 Natureza Brasileira streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt op het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Indien de leveringstermijn om bepaalde redenen afwijkt, ontvangt de consument hiervan per e-mail bericht. In principe wordt een bestelling altijd binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden;

6.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor hem uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na de bestelling bij de consument zijn afgeleverd. Indien het onmogelijk blijkt om een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de consument hiervan tijdig op de hoogte gesteld en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren;

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan;

6.6 Aan de leveringsverplichting van Natureza Brasileira zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden;

6.7 Bij weigering of niet-afhaling van de aangeboden levering komen de kosten van retourvracht en opslag, alsmede het risico van beschadiging of vermissing van de zending volledig voor rekening van de consument;

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het is echter mogelijk dat kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 Natureza Brasileira is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument indien deze al hetgeen hij op grond van de desbetreffende overeenkomst(en) aan Natureza Brasileira verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren / ruilen van artikelen
8.1 Wij zullen er alles aan doen om u via onze website over de artikelen te informeren. Mocht je desondanks een artikel zonder opgave van reden niet willen kopen, dan heb je het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te retourneren en/of te ruilen in de winkel;

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van ruiling gebruik maakt, zal hij het product met alle toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Natureza Brasileira retourneren, conform de door Natureza Brasileira verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

8.3 Natureza Brasileira accepteert alleen retouren/ruilingen waarbij de instructies zijn opgevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen, worden niet geaccepteerd;

8.4 Consument is verantwoordelijk voor het terugzenden van de artikel(en);

8.5 De kosten van het terugzenden zijn voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.

8.6 Uw retourzending wordt na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd. Wij storten het aankoopbedrag van de retour binnen 14 werkdagen terug op de rekening.

8.7 Indien de klant verzendkosten heeft betaald en de gehele bestelling retourneert, zijn wij verplicht deze verzendkosten te crediteren wanneer deze bestelling volledig aan ons is geretourneerd. De gecrediteerde verzendkosten bedragen maximaal € 4,95- binnen de EU.

Artikel 9. Klachten
Klachten over levering en/of kwaliteit van je bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen direct te inspecteren en eventuele gebreken direct schriftelijk te melden. Indien een kledingstuk niet conform uw bestelling is geleverd of niet voldoet aan de omschrijving op onze website, dient u ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@naturezabrasileirabyjosh.com.

Deze garantie vervalt indien u zonder overleg zelf geprobeerd heeft het gebrek te verhelpen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd.

Heeft u een dergelijke klacht over een artikel dat u bij ons heeft gekocht, dan horen wij dat graag van u. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@naturezabrasileirabyjosh.com.

In overleg met u lossen wij het probleem zo snel mogelijk op. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals u deze ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden opgevolgd.

Om de afhandeling van uw klacht te vergemakkelijken, vragen wij u onze instructies strikt op te volgen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Natureza Brasileira, van personeel en producten van Natureza Brasileira voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken of aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Natureza Brasileira aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 Natureza Brasileira aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten van Natureza Brasileira.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Natureza Brasileira jegens de koper is in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat de koper op grond van de betreffende overeenkomst aan HIPP verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Natureza Brasileira, dan wel tussen Natureza Brasileira en derden, voor zover betrekking hebben op Natureza Brasileira is niet aansprakelijk voor de relatie tussen de consument en Natureza Brasileira, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Natureza Brasileira.

Artikel 11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht heeft Natureza Brasileira het recht om naar eigen inzicht de uitvoering van een bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk en zonder zulks te doen. Natureza Brasileira is gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Natureza Brasileira kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet voor haar rekening komt op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer algemeen aanvaarde.

Artikel 12. Auteursrecht
12.1 Alle foto's, teksten, illustraties en andere werken op onze website zijn "werken" in de zin van de Auteurswet en de aanvullende auteursrechten behoren toe aan Natureza Brasileira. Overname van deze werken is verboden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

12.2 Elke onrechtmatige inbreuk op het auteursrecht van Natureza Brasileira zal worden vervolgd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Natureza Brasileira en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen Natureza Brasileira zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Valkenswaard, Nederland.

Vragen, klachten of opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.


Natureza Brasileira
Dijkstraat 84
5554PS Valkenswaard

+31(0)6 3372 0099
E: info@naturezabrasileirabyjosh.com
W: www.naturezabrasileirabyjosh.com

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 3 maart 2020.

bottom of page